Hur vi arbetar med individer och familjer


Individ
Vi har utbildning och lång erfarenhet av psykoterapi med såväl unga som äldre. Vårt fokus är här och nu liksom att utveckla och hjälpa individen att nå sina mål vad gäller psykiskt mående. Ibland behöver man samtala kring och hantera tidigare upplevelser för att kunna komma vidare och då gör vi det. Vi arbetar bl.a med KBT, lösningsfokuserad terapi och liknande metoder.

Familjer
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer som har hamnat i svårigheter. Det kan handla om barnens situation och/eller beteende eller andra typer av utmaningar som familjer kan ställas inför. Vi träffar gärna hela eller delar av familjen, men ibland kan det vara så att en av familjemedlemmarna behöver stöd i att hantera familjesituationen och då arbetar vi utifrån denna familjemedlems situation och mål.
När hela familjen kommer försöker vi terapeuter arbeta tillsammans för att få en så heltäckande bild av situationen som möjligt.

Arbetslivets problem
Ibland har situationen på arbetsplatsen blivit besvärlig. Det kan handla om stress, konflikter eller vantrivsel. Jehoshua Kaufman har lång erfarenhet och kunskaper inom området och kan hjälpa individen att ”bena” ut situationen och hitta bra och möjliga lösningar

Terapeutisk inriktning
Vi är utbildade i olika psykoterapeutiska modeller. Arbetet sker utifrån såväl familjeterpeutiska modeller som KBT och lösningsfokuserad terapi.
Utgångpunkten är alltid individen/familjens behov och önskemål. Att hitta fram till våra klienters behov och önskemål är ofta det inledande steget till att arbeta med förändring. Det vanligaste och effektivaste sättet att komma framåt är att starta här och nu samt röra sig framåt mot de uppsatta önskemålen. Ibland kan det dock vara av värde för både klienter och oss terapeuter att känna till något om bakgrund och historia för att bättre förstå hur individen/familjen hamnat i svårigheter.

De flesta klienter har god nytta av 3-8 samtal även om problematiken upplevs som svår och plågsam.  Ibland kan ytterligare samtal behövas för att bekräfta och utveckla de positiva förändringar som skett. Utifrån samtalen kommer vi ofta gemensamt fram till hur klienten kan arbeta med sin situation mellan samtalen. I vår arbetssätt ingår att vi finns tillgängliga för kontakt även mellan samtalen genom telefon eller mail.

 

 

Boka en tid